PDA

View Full Version : [Thông Báo MUVN] Ra Mắt Ngọc Cường Hóa Trang Bị 2 DòngLord Of The Ring
02-18-2019, 09:53 AM
https://upanh1.com/images/cover.jpg

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ) Ngọc Cường Hóa 2 Dòng - Hoàn Hảo Hóa Trang Bị

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Kể từ bây giờ bạn có thể khảm thêm 1 dòng tính năng vào trang bị và vũ khí bằng ngọc Cường Hóa 2 Dòng
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) MU Việt Nam chỉ rớt Items 1 dòng thuộc tính từ hộp box Kundun và Bosss
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Làm thế nào để kiếm ngọc
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Phúc lợi tháng
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Sự kiện guild
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Dung hợp vật phẩm
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f36/1/16/269b.png?_nc_eui2=AeEJoWdrnw7yWwmoLioAkPDrx-Y9r5gOnJQOWHsXdKauwSBkKY7Yd5ZS1DTY90PwwbxWpjv477PF 66l4cYhE2N5UqYYTEZ9Bsru_nXv6omM58A) Kundun


<tbody>
Tên Item

Tính Năng

Ghi chú
Hình Ảnh


Jewel Of Excellent
Tăng thêm 1 Option cho đồ Exl
(Tối đa 2 option)


Chỉ sử dụng cho Item Excellent < 2 Option
Option nhận được ngẫu nhiên cho trang bị 2 dòng thuộc tính sau 5% Phản Hồi, 4% Giảm Sát Thương
Option nhận được ngẫn nhiên cho vũ khí 3 dòng thuộc tính sau 10% Sát Thương Hoàn Hảo, 2% Sát Thương, 20/Cấp Độ Sát Thương
Tỷ lệ 25%
Thất bại mất luôn Items ! có thể dùng bùa Chaos để giữ item khi xoay
Không thể sử dụng cho Ring,Pen,Wing
Điều kiện Item thấp nhất +9 và cao nhất + 13


https://image.ibb.co/nanWJT/2.png (https://image.ibb.co/nanWJT/2.png)

</tbody>


https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ) Dung Hợp - Ngọc Cường HóaDùng lệnh /xoayngoc
Golbin Noria Server 01
Tỉ lệ 100% hợp thành
https://uphinhnhanh.com/images/2019/02/18/Screenshot_2.png


https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f40/1/16/1f4a5.png?_nc_eui2=AeEl5oW1ACYjF58M-qEf4bx5_bWWAhbbe3Uj7-373MVhAFaBPSfwTC0ZCWwiEbWxkF1KyXWdsBzbkHt_8Vncx8zg-oXZF9FOkxed_nBoPnp5sQ) Cường Hóa Vật Phẩm - 2 Dòng Thuộc TínhDùng lệnh /xoaydo
5 ngọc sáng tạo, 1 ngọc EXL, 1 chaos
Tỉ lệ 25% - Thất bại sẽ mất vật phẩm
Có thể dùng bùa Chaos để giữ vật phẩm khi kết hợp thất bại
Nếu trường hợp thành công mà đồ không lên op vui lòng liên hệ Fanpage do vật phẩm tạo thành trùng op với op có sẵnhttps://uphinhnhanh.com/images/2019/02/18/Screenshot_1.png (https://uphinhnhanh.com/image/SNi592)

kemkem1804
02-21-2019, 04:12 AM
Admin cho hỏi bùa chao ở anpha Test mua ở đâu vậy?

Thiên Vũ
02-21-2019, 04:15 AM
Admin cho hỏi bùa chao ở anpha Test mua ở đâu vậy?

web shop tên ngọc tỉ lệ b nhé

kemkem1804
02-21-2019, 04:29 AM
lúc mình quay ngọc tỷ lệ làm như hướng dẫn của admin nhưng con gobin noria không thấy chỗ xoay ngọc nhể?

Thiên Vũ
02-22-2019, 02:18 AM
lúc mình quay ngọc tỷ lệ làm như hướng dẫn của admin nhưng con gobin noria không thấy chỗ xoay ngọc nhể?

bạn gõ lệnh vào dòng chat để xoay nhé ạ

FearOfGod
02-22-2019, 02:47 AM
bạn gõ lệnh vào dòng chat để xoay nhé ạ

không được luôn admin ơi

tuankenzo
02-22-2019, 02:50 AM
ko xoay dc them op exl admin oi

Thiên Vũ
02-22-2019, 03:42 AM
ko xoay dc them op exl admin oi

Mình tết vẫn xoay bình thường mà bạn không rõ bạn gặp vấn đề như thế nào ạ

FearOfGod
02-22-2019, 05:21 AM
Mình tết vẫn xoay bình thường mà bạn không rõ bạn gặp vấn đề như thế nào ạ

đánh lệnh /xoayngoc hiện lên dòng thiếu Zen hoặc Gcen

Mouse Max
02-22-2019, 07:29 AM
không xoay đc r